MR

Wat is de MR? 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scalaniveau. 
De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de directie het standpunt van de MR niet hoeft over te nemen, wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan de directie zonder instemming van de MR geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de MR onderwerpen aandragen, die tijdens de vergaderingen zullen worden besproken. 
De MR op Het Kompas wordt momenteel gevormd door 3 ouders en 3 teamleden. Teamleden worden voor 3 jaar benoemd, indien er meerdere kandidaten zijn voor de oudergeleding, worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven. 

Voor meer informatie over medezeggenschap op scholen kunt u terecht op de website www.infowms.nl


Wie vertegenwoordigen de MR op Het Kompas?

Oudergeleding 


Albert Zwart 

Mijn naam is Albert Zwart, getrouwd en vader van 2 dochters: Sabijn en Frédérique. Sabijn zit op het voortgezet onderwijs en Frédéfique zit in groep 7. Ik ben werkzaam als Alliance Director bij een bedrijf waar ook 123inkt.nl een onderdeel van is. Ik vind de ontwikkeling van mijn kinderen erg belangrijk en wil hierin graag een actieve rol spelen. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een sfeer op school waar alle kinderen zich veilig voelen en in staat gesteld worden zich te ontwikkelen op sociaal, intellectueel, creatief en sportief gebied. Dat ouders via de MR inspraak kunnen hebben op het reilen en zeilen van Het Kompas, vind ik zeer belangrijk. 
Ik hoop met mijn reeds opgedane ervaringen een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op Het Kompas. Daarnaast wil ik natuurlijk net als iedere ouder voor mijn eigen, maar ook voor alle andere kinderen, een optimale leer- en ontwikkelomgeving creeren waarin alle talenten van kinderen tot bloei kunnen komen. Via de MR kan ik op een open en kritische manier betrokken zijn bij de onderwerpen en beleidsstukken die overleg en advies nodig hebben en ervoor zorg dragen, dat als oudergeleding de stem ook daadwerkelijk gehoord wordt. 

Nadine Lommers 

Mijn naam is Nadine Lommers. Ik woon samen in Nieuwkuijk met Sander en met onze kinderen 
Madelief, Frederike (beide inmiddels op het voortgezet onderwijs) en Benjamin (groep 6). Ik werk als GZ-psycholoog en heb samen met een collega een eigen psychologenpraktijk in Vlijmen. 
Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Dat doe ik door zoveel 
mogelijk te helpen bij activiteiten in de klas, maar ik vind het ook fijn om mee te kunnen 
denken en mijn mening te kunnen geven over zaken die belangrijk zijn voor de hele school. 
Door zitting te nemen in de MR hoop ik namens de ouders kritisch mee te kunnen denken over inhoudelijke en beleidsmatige zaken zodat Het Kompas een nog fijnere en uitdagendere 
omgeving wordt voor onze kinderen. 

Job Cools 

Graag wil ik mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Job Cools, en ik ben sinds kort onderdeel van de Medezeggenschapsraad van onze geliefde school. Hoewel ik in de eerste plaats ondernemer en Motorvoertuig Taxateur ben, is mijn belangrijkste rol die van vader. Samen met mijn fantastische vrouw Sabine, die actief betrokken is bij de activiteitenvereniging van Nieuwkuijk, ben ik gezegend met twee geweldige jongens, Bente en Tibo, die zich momenteel bevinden in groep 7 en groep 6 van Het Kompas.

Voor mij staat de betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze kinderen en hun ervaring op school altijd voorop. Als ouder vind ik het van groot belang dat we niet alleen getuige zijn van de groei van onze kinderen, maar ook actief deelnemen aan het proces. Ik ben er vast van overtuigd dat we door samen te werken met de school en door nieuwe innovaties en ontwikkelingen te omarmen, de best mogelijke onderwijsomgeving voor onze kinderen kunnen creëren.

De sfeer op school is iets dat ik erg belangrijk vind. Ik geloof dat een positieve en ondersteunende sfeer op school niet alleen bijdraagt aan het welzijn van de leerlingen, maar ook aan betere resultaten in het onderwijs. Het is mijn overtuiging dat ik kan bijdragen aan het behouden en verbeteren van deze sfeer, evenals aan het bevorderen van de communicatie en samenwerking tussen ouders, leerlingen, en schoolpersoneel.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal dezelfde kant op kijken en dat we de belangen van onze kinderen en de schoolgemeenschap zo goed mogelijk behartigen. En de positieve ontwikkeling van onze school voort te zetten. Hartelijke groet, Job Cools

Personeelsgeleding 


Vivian Zwanenburg en Mireille de Kort

Wij vinden het belangrijk om op te komen en ons hard te maken voor de wensen en rechten van het personeel. Daarnaast vinden wij het interessant met beleid bezig te zijn. En we vinden het fijn om op deze manier op schoolniveau onze bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Het Kompas. 


Welke zaken komen zoal aan de orde in de MR?

De MR is veelal op beleidsmatig niveau actief. Voorbeelden van zaken waarover wordt gesproken: kwaWteitsbeleid, jaarplan en schoolplan, huisvesting, identiteit van de school, ICT, veiligheid en welzijn van kinderen, ouders en leerkrachten. 


De doelstellingen van de MR: 

Ons doel is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op Het Kompas, strevend naar optimale tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Dit doen we door de schoolleiding te adviseren over beleidszaken. 


Notulen 

Jaarlijks heeft de MR 6 vergaderingen. De vergaderdata kunt u vinden in de Social Schools kalender. 
De mogelijkheid om een vergadering bij te wonen als toehoorder of om een onderwerp in te brengen, is er. U dient zich hiervoor een week voor de vergadering aan te melden.