MR

Wat is de MR? 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scalaniveau. 
De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de directie het standpunt van de MR niet hoeft over te nemen, wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan de directie zonder instemming van de MR geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de MR onderwerpen aandragen, die tijdens de vergaderingen zullen worden besproken. 
De MR op Het Kompas wordt momenteel gevormd door 3 ouders en 3 teamleden. Teamleden worden voor 3 jaar benoemd, indien er meerdere kandidaten zijn voor de oudergeleding, worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven. 

Voor meer informatie over medezeggenschap op scholen kunt u terecht op de website www.infowms.nl


Wie vertegenwoordigen de MR op Het Kompas?

Oudergeleding 
Albert Zwart 
Mijn naam is Albert Zwart, getrouwd en vader van 2 dochters: Sabijn en Frédérique. Sabijn zit in groep 6 en Frédéfique zit in groep 4. Ik ben werkzaam als Alliance Director bij een bedrijf waar ook 123inkt.nl een onderdeel van is. Ik vind de ontwikkeling van mijn kinderen erg belangrijk en wil hierin graag een actieve rol spelen. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een sfeer op school waar alle kinderen zich veilig voelen en in staat gesteld worden zich te ontwikkelen op sociaal, intellectueel, creatief en sportief gebied. Dat ouders via de MR inspraak kunnen hebben op het reilen en zeilen van Het Kompas, vind ik zeer belangrijk. 
Ik hoop met mijn reeds opgedane ervaringen een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs op Het Kompas. Daarnaast wil ik natuurlijk net als iedere ouder voor mijn eigen, maar ook voor alle andere kinderen, een optimale leer- en ontwikkelomgeving creeren waarin alle talenten van kinderen tot bloei kunnen komen. Via de MR kan ik op een open en kritische manier betrokken zijn bij de onderwerpen en beleidsstukken die overleg en advies nodig hebben en ervoor zorg dragen, dat als oudergeleding de stem ook daadwerkelijk gehoord wordt. 

Nadine Lommers 
Mijn naam is Nadine Lommers. Ik woon samen in Nieuwkuijk met Sander en met onze kinderen 
Madelief (groep 8), Frederike (groep 6) en Benjamin (groep 3). Ik werk als GZ-psycholoog en heb samen met een collega een eigen psychologenpraktijk in Vlijmen. 
Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij de school van onze kinderen. Dat doe ik door zoveel 
mogelijk te helpen bij activiteiten in de klas, maar ik vind het ook fijn om mee te kunnen 
denken en mijn mening te kunnen geven over zaken die belangrijk zijn voor de hele school. 
Door zitting te nemen in de MR hoop ik namens de ouders kritisch mee te kunnen denken over inhoudelijke en beleidsmatige zaken zodat Het Kompas een nog fijnere en uitdagendere 
omgeving wordt voor onze kinderen. 

Anne van Overdijk 
Mijn naam is Anne van Overdljk, Ik woon samen met Nick en met onze dochter Iris, Iris zit in groep 6. Ik ben jeugdzorgwerker/maatschappelijk werker. 
Ik ben graag betrokken bij school, als ouder, maar ik denk dat mijn vakgebied ook een meerwaarde kan zijn voor een MR. Een klankbord zijn voor ouders. Horen en bespreken wat er leeft en daar een verbeterslag in proberen te gaan maken. 

Personeelsgeleding 
Vivian Zwanenburg, Neeltje Spierings en Mireille de Kort. 
Wij vinden het belangrijk om op te komen en ons hard te maken voor de wensen en rechten van het personeel. Daarnaast vinden wij het interessant met beleid bezig te zijn. En we vinden het fijn om op deze manier op schoolniveau onze bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Het Kompas. 


Welke zaken komen zoal aan de orde in de MR?

De MR is veelal op beleidsmatig niveau actief. Voorbeelden van zaken waarover wordt gesproken: kwaWteitsbeleid, jaarplan en schoolplan, huisvesting, identiteit van de school, ICT, veiligheid en welzijn van kinderen, ouders en leerkrachten. 


De doelstellingen van de MR: 

Ons doel is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op Het Kompas, strevend naar optimale tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Dit doen we door de schoolleiding te adviseren over beleidszaken. 


Notulen 

Jaarlijks heeft de MR 6 vergaderingen. De vergaderdata kunt u vinden in de Social Schools kalender. 
De mogelijkheid om een vergadering bij te wonen als toehoorder of om een onderwerp in te brengen, is er. U dient zich hiervoor een week voor de vergadering aan te melden.