Klachten

In het kader van de Arbowetgeving wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan het welzijn van kinderen en personeel. Om dit welzijn te garanderen is er een strengere wetgeving opgesteld inzake de arbeidsomstandigheden. Onderdeel hiervan is het omgaan met klachten die er zijn omtrent mishandeling, zowel psychisch als lichamelijk en klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie.    

Vandaar dat scholen verplicht zijn om minimaal één interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze persoon zal het aanspreekpunt zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten, wanneer zij wat te melden hebben op het gebied van mishandeling en/of intimidatie. De interne vertrouwenspersoon heeft een cursus gevolgd om de klachten op een goede manier te benaderen. Uiteraard gaat deze persoon zeer zorgvuldig om met de aan hem/haar doorgegeven klachten of andere vertrouwelijke informatie.    

De interne vertrouwenspersonen zijn op Het Kompas juffrouw Marijke Jimenez en juffrouw Neeltje Spierings.  

De externe vertrouwenspersoon heeft een zodanige positie dat deze niet verbonden is aan een schoolbestuur of individuele school. Daardoor is een grote mate van objectiviteit gewaarborgd. Deze externe vertrouwenspersoon neemt de zaak verder in behandeling en kan terecht bij diverse hulpverlenende instanties of de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie.  

Wanneer ouders klachten hebben hoort deze klacht ten eerste thuis bij de eigen leerkracht. Wanneer dit niet opgelost kan worden, is het voor ouders mogelijk om naar directie of interne vertrouwenspersoon te gaan. De vertrouwenspersoon is alleen verantwoording schuldig bij het schoolbestuur. Ze neemt een onafhankelijke positie in. De vertrouwenspersoon kan tevens besluiten contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Dit kan in overleg met ouders of namens ouders. De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager, indien en voor zover wenselijk, naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg. Zij neemt desgewenst contact op met de klachtencommissie. Klachten kunnen gaan over het begeleiden van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. De scholen van Scala zijn aangesloten bij geschillencommissie GCBO