Ons onderwijs

Groep 1 en 2

In de groepen 1-2 werken we met heterogene groepen. Dit wil zeggen dat de kleuters van 4 t/m 6 jaar bij elkaar in één groep zitten. Op de dag dat de kinderen 4 jaar zijn, kunnen zij instromen in groep 1-2. We gaan ervan uit, dat kinderen op dat moment zindelijk zijn. Behalve door de leerkracht gebeurt de opvang van deze jonge kinderen ook door de oudsten in de groep, zodat de gewenning aan de nieuwe situatie meestal vrij snel en soepel verloopt. 
De ontwikkeling van de jonge kinderen wordt nauwlettend in de gaten gehouden en er wordt met materialen of in hoeken gewerkt op het ontwikkelingsniveau van het kind. Tijdens de speelleertijd zijn kinderen zowel individueel als in groepsverband aan het werk. In die speelleertijd wordt door de kinderen zelfstandig of met hulp van de leerkracht gewerkt. Daarnaast heeft de leerkracht in die speelleertijd de gelegenheid om kinderen die dat nodig hebben extra hulp en aandacht te geven, om te observeren of te toetsen, of zelf mee te spelen en het spel te stimuleren. 
De groepen 1-2 werken met thema's van Kleuteruniversiteit. Binnen deze thema's worden kinderen uitgedaagd tot het opdoen van positieve ervaringen. Daarvoor is een gestructureerde omgeving noodzakelijk. Voor rekenactiviteiten is er aanvullend aanbod uit de ideeënmap van onze rekenmethode Getal en Ruimte. 
Voor het vakgebied schrijven groep 1-2 ligt het accent op de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Waarbij in groep 2 het voorbereidend schrijven zorgt voor een zo soepel mogelijke overgang naar het aanvankelijk schrijven (in groep 3). Daarnaast neemt de ontwikkeling van de voorkeurshand een belangrijke plaats in dit proces. 

Groep 3 t/m 8

Ons onderwijs in de groepen 3 t/m 8 wordt gekenmerkt door het gebruik van vernieuwende methodieken op de gebieden van Rekenen - Taal - Spelling en Lezen. Differentiatie op drie niveau's is daarbij leidend. Zo besteden we aandacht aan leerlingen die meer hulp nodig hebben, als aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 
Zelfstandigheid, samenwerking, bewegend leren binnen een goed pedagogisch klimaat is het uitgangspunt van ons onderwijs. Naast de instrumentele vaardigheden besteden we ook aandacht aan burgerschapsvorming, cultuureducatie en levenbeschouwelijk onderwijs. 
Als katholieke school worden we begeleid door een externe adviseur en maken we gebruik van de methode Kleur.