Volg ons op:

MR

Medezeggenschapsraad (MR) Mr Poppetjes

Welkom op de pagina van de MR. Deze pagina is de plek waar u informatie kunt vinden over de wijze waarop medezeggenschap van ouders en leerkrachten op Het Kompas is geregeld. Voor de locatie Athena is een deelraad opgericht. Voor onderwerpen die specifiek betrekking hebben op Athena dient u de pagina van Athena te raadplegen.
Op deze pagina vindt u eerst een hoofdstuk Actueel. Hier staat kort gezegd wie wij zijn en wat we doen. Als u op de naam van het MR-lid klikt, stelt hij/zij zich kort voor.
Daarna volgt een hoofdstuk Achtergrond met meer inhoudelijke informatie over het hoe en waarom van medezeggenschap.

Actueel

De samenstelling van de MR:

Oudergeleding:

Anne van Overdijk
Albert Zwart
Nadine Lommers

Personeelsgeleding: 

Geertje de Bleyser
Anouk Fitters
Hanneke Jansen

Speerpunten schooljaar 2018-2019:

  • Missie visie Het Kompas
  • In contact komen met achterban
  • Belangen behartigen ouders en team

 

Het volledige jaarplan kunt u vinden onder deze link: jaarplan + bijlage jaarplan

Vergaderdata en agenda:

De agenda voor de eerstvolgende vergadering kunt u vinden op social-schools (voorheen Digiduif)

De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor wat betreft onderwerpen die zich hier niet voor lenen (bijvoorbeeld persoonlijke aangelegenheden van het personeel). Wel dient u zich minimaal één dag voor de vergadering aan te melden.

Notulen schooljaar 2018/2019
De notulen van de MR-vergaderingen worden binnen vier weken na de vergadering op deze website gepubliceerd. U kunt ze vinden via deze link: notulen
Oudere notulen kunt u opvragen bij de MR.

Voor het jaarverslag klik hier: jaarverslag

Contact:
U kunt contact opnemen met de MR via het mailadres mr@kbs-hetkompas.nl. Uiteraard kunt u ook een van de leden persoonlijk benaderen.

Achtergrond

Vooropgesteld moet worden dat de MR zich bezighoudt met de manier waarop het bevoegd gezag gebruik maakt van de beleidsruimte die door de wetgever aan het bevoegd gezag is gelaten. Individuele conflicten tussen school en ouders/leerkrachten behoren dus in beginsel niet tot het werk van de MR. Wat dan wel?

Scholen hebben in de loop van de tijd steeds meer vrijheid gekregen op het gebied van de besteding van de middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen. De financiering van scholen is nu zo dat zij een bepaald bedrag ter beschikking krijgen dat het bestuur naar eigen inzicht kan besteden. Er ontstond behoefte aan een meer volwaardige medezeggenschapsraad op scholen zodat een goede balans tussen de belangen van het bestuur, de ouders en de personeelsleden kon worden gewaarborgd. In 2007 is daarom de Wet medezeggenschap (WMS) op scholen ingevoerd.

Uitgangspunt is dat er op iedere school een MR is. Een MR bestaat uit een aantal ouders en een gelijk aantal personeelsleden. Het schoolbestuur maakt geen deel uit van de MR. Gerrit-Jan Boomaars is onze schoolleider. Tijdens het eerste gedeelte van de MR-vergaderingen is hij aanwezig als vertegenwoordiger van het schoolbestuur om de MR van informatie te voorzien en eventuele vragen te beantwoorden. Hierna wordt de vergadering voortgezet buiten zijn aanwezigheid.

Naast een MR per school is er bij ieder schoolbestuur met meerdere scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het Kompas maakt evenals vele andere basisscholen in onze gemeente deel uit van de Stichting Scala. Deze stichting is het schoolbestuur. Beleidsvorming ten aanzien van onderwerpen die alle aangesloten scholen aangaan vindt plaats op stichtingsniveau. De belangen van ouders en leerkrachten worden op dat niveau behartigd in de GMR. Voor meer informatie over Stichting Scala en de GMR kunt u terecht op de website www.scalascholen.nl

De WMS kent aan de MR een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden toe.
De algemene bevoegdheden bestaan uit drie rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. Deze bevoegdheden houden kort gezegd het volgende in.
Het bevoegd gezag en de MR komen bijeen indien de MR, een geleding van de MR of het bevoegd gezag dit onder opgave van reden wenst. De MR mag alle aangelegenheden die de school aangaan bespreken en het bevoegd gezag hierover aanspreken en voorstellen doen. Van dit recht kan de MR gebruikmaken wanneer het bestuur bijvoorbeeld te weinig beleid maakt of wanneer er op onderdelen voor de school verbeteringen mogelijk zijn. Het kan ook als de ene geleding exclusief instemmingsrecht heeft en de andere geleding zijn standpunt duidelijk wil maken. Ten slotte dient het bevoegd gezag alle informatie die de MR nodig heeft ruimhartig, op een toegankelijke wijze en tijdig te verstrekken.


De bijzondere bevoegdheden betreffen de instemmingsbevoegdheid en de adviesbevoegdheid. In hoofdstuk 3 van de WMS zijn de onderwerpen opgesomd waarvoor een instemmings- of een adviesbevoegdheid geldt.
Bij een instemmingsbevoegdheid kan het bevoegd gezag geen definitief besluit nemen zonder dat de MR heeft ingestemd met het voorgenomen besluit.
Instemmingsbevoegdheden voor de gehele MR gelden bij zwaarwegende onderwerpen die alle betrokkenen aangaan, bijvoorbeeld het schoolplan, fusie of het veiligheidsbeleid op school.
Waar de belangen van een specifieke geleding aan de orde zijn, heeft die geleding een eigenstandig instemmingsrecht. Voor personeelsleden geldt dit bijvoorbeeld voor arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden, zoals nascholing of de arbeids- en rusttijdenregeling. Dit zijn zaken die door de CAO zijn gedecentraliseerd. Ouders hebben een eigenstandig instemmingsrecht over ondermeer de schoolgids en de vaststelling van de onderwijstijd.
De adviesbevoegdheid gaat minder ver. Als het bestuur na overleg met de MR een advies van de MR niet of niet geheel volgt, dan volgt eerst het aanbod tot nader overleg voordat het een besluit definitief neemt. Uiteindelijk kan het bestuur een advies van de MR naast zich neerleggen. Hiervoor moet het gezag wel schriftelijk redenen aanvoeren. De gehele MR heeft adviesbevoegdheid over onderwerpen die voornamelijk de organisatie van de school betreffen, zoals de financiën of de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding.

Indien de MR en het bevoegd gezag er samen niet uitkomen, dan kan de landelijke geschillencommissie worden ingeschakeld. Dit kan ook indien het bevoegd gezag het advies van de MR naast zich neerlegt. Deze commissie doet een bindende uitspraak, waaraan alle partijen zich dienen te houden.

Voor meer informatie over medezeggenschap op scholen kunt u terecht op de website www.infowms.nl